หลักสูตรอบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ 1 เดือน

 1.       รับสมัคร                                ปิดรับสมัครแล้ว
 2.       คัดเลือก + ประกาศผล         มีนาคม       
 3.       ชำระเงิน + ยืนยัน                 มีนาคม
 1.       กำหนดการอบรม                  18 เมษายน - 17 พฤษภาคม  2562
 2.           >>   รายละเอียดหลักสูตร

 

  หลักสูตรอบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านโรคผิวหนัง

 1.       รับสมัคร                                รับสมัครตลอดปี
 2.       คัดเลือก + ประกาศผล          พฤษภาคม      
 3.       ชำระเงิน + ยืนยัน                 พฤษภาคม
 1.       กำหนดการอบรม                    3 - 7 มิถุนายน 2562
 2.           >>   รายละเอียดหลักสูตร

 

  หลักสูตรอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง

 1.       รับสมัคร                                รับสมัครตลอดปี
 2.       คัดเลือก + ประกาศผล          มิถุนายน      
 3.       ชำระเงิน + ยืนยัน                  มิถุนายน
 1.       กำหนดการอบรม                    1-12 กรกฎาคม 2562
 2.           >>   รายละเอียดหลักสูตร

 

  หลักสูตรอบรมไบโอเอ็นจิเนียริงพื้นฐานระยะสั้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ/ผู้ช่วยนักวิจัย

 1.       รับสมัคร                                รับสมัครตลอดปี
 2.       คัดเลือก + ประกาศผล          มกราคม       
 3.       ชำระเงิน + ยืนยัน                  มกราคม
 1.       กำหนดการอบรม                    กุมภาพันธ์
 2.           >>   รายละเอียดหลักสูตร

 

  หลักสูตรอบรมไบโอเอ็นจิเนียริงพื้นฐานระยะสั้น สำหรับผู้ใช้เครื่องมือด้านการตรวจสภาพผิวหนัง

 1.       รับสมัคร                                รับสมัครตลอดปี
 2.       คัดเลือก + ประกาศผล         มกราคม        
 3.       ชำระเงิน + ยืนยัน                 มกราคม
 1.       กำหนดการอบรม                  กุมภาพันธ์
 2.           >>   รายละเอียดหลักสูตร

 

  Download เอกสาร

 1.          >>  ใบสมัคร
 2.          >>  เอกสารโครงการหลักสูตรอบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ 1 เดือน
 3.          >>  เอกสารหลักสูตรอบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านโรคผิวหนัง
 4.          >>  เอกสารหลักสูตรอบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง
 5.          >>  เอกสารหลักสูตรอบรมไบโอเอ็นจิเนียริงพื้นฐาน

 

 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com