แพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ (Clinical Fellow in Dermatosurgery)

 1.          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้เลเซอร์บำบัดรักษาโรคผิวหนังและดูแลผิวพรรณ ทั้งนี้ คาดว่าแพทย์ที่สำเร็จการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามมาตร

 2. วัตถุประสงค์
 3.        1. เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  และความชำนาญด้านตจศัลยศาสตร์
 4.        2. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังโดยวิธีตจศัลยศาสตร์

 5. ระยะเวลาอบรม 1ปีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - มิถุนายน ของปีถัดไป

  1. ค่าลงทะเบียน
  2.         1) สามารถยกเว้นค่าลงทะเบียนได้ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้
               1.1) ผู้สมัครต้องเป็นแพทย์ Board certified Dermatologist (วุฒิบัตร ตจวิทยาจาก แพทยสภา)
               1.2) ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดที่เป็นรัฐบาล ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณา
           2) แพทย์กรณีอื่น ชำระค่าลงทะเบียน 200,000 บาท

  3. จำนวนที่รับ            ปีละ 4 คน

  4. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  5.         1. สำเร็จการอบรมแพทย์ประจำบ้านและ/หรือแพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยาของสถาบันโรคผิวหนัง
  •         2. สำเร็จการอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนังอื่นๆ ที่สถาบันโรคผิวหนังรับรอง 

  1. การวัดผลและประเมินผล
       ประเมินจาก การมีส่วนร่วมตามกิจกรรมของผู้เข้าอบรม
  2. เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร           ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%
  3. คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์

  4. วิธีการสมัคร
  5. กำหนดการ       ส่งใบสมัครได้ตลอดปี  
                             คัดเลือกและประกาศผลประมาณเดือนกุมภาพันธ์
  6. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                            กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
  7.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  8. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  9.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  10.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  11.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com

  12. เอกสารประกอบการสมัคร
  13.         1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
  14.         2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ  Passport
  15.         3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Medical  License )   
  16.         4. สำเนาใบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร
  17.         5. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  Transcript  
  18.         6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

  19. วิธีการคัดเลือก
                พิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการทำงานและอื่น ๆ
  20. ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รายงานตัวและยื่นแบบตอบรับ
  21. เข้าอบรมที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนังภายในวันที่กำหนด
 
Download      ใบสมัคร

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com