หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 1.        สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการรับรอง โดยแพทยสภา  ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยามาตั้งแต่ปี 2518  หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

 2. วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม  สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการ
  ระยะเวลาอบรม          4 ปี   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี
  ค่าลงทะเบียน              - ไม่มี -
  จำนวนที่รับ               ปีละ 6 คน ตามโควตาที่แพทยสภาอนุมัติ
 3. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม แพทยสภากำหนด ดังนี้     
 4.        1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 5.        2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วน ตามที่แพทยสภากำหนด
 6.        3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
 7.        4. ชดใช้ทุนครบถ้วนก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
       5. กรณีได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตรบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีสิทธิ์ขอยกเว้น การฝึกอบรมตจวิทยาปีที่ 1 (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 1.         หลักสูตร  ตามที่แพทยสภากำหนด แบ่งเป็นอายุรศาสตร์ทั่วไป 1 ปี (ชั้นปี 1 เรียนที่ รพ.ราชวิถี) ชั้นปีที่ 2-3 และ 4 เรียนตจวิทยาที่สถาบันโรคผิวหนัง หลักสูตรประกอบด้วย การเรียนภาคบรรยายได้แก่ Basic Science กลุ่มโรคและภาวะทาง Dermatology การปฏิบัติงานคลินิก ได้แก่General Dermatology Clinic; OPD/IPD , Subspecialty ; Immunology, Photobiology, Mycology, Dermatosurgery&Laser, Dermatopathology, Pediatric & Geriatric การฝึก Elective กิจกรรมวิชาการ เช่น Grand round, Journal Club, Book Club, Clinico Pathological Conference, Topic Review, Clinical Slide Conference และ รับผิดชอบโครงการวิจัย 1 เรื่อง เป็นต้น
 2. การวัดผลและประเมินผล  ดังนี้
 1.         1. การสอบวัดผลปีละ 2 ครั้ง สอบรวมพร้อมกันทุกชั้นปี ประกอบด้วยสอบข้อเขียน  Clinical Case exam, Lab, Histopathology & slide quiz exam  
 2.         2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ   S : satisfied  U : Unsatisfied
 3.         3. การประเมินผลงานวิจัย    S : satisfied  U : Unsatisfied
 4. เกณฑ์วัดผลและสำเร็จหลักสูตร 
 1.         1. มีเวลาเข้าอบรม    ≥ 80%   การลา/ขาด/มาสาย ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบสถาบันฯ
 2.         2. คะแนนสอบ ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนสอบแต่ละชั้นปี ดังนี้
 3.                แพทย์ประจำบ้านชั้นปี 2     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 50 % 
                 แพทย์ประจำบ้านชั้นปี 3-4  ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 60 %           
 1.         3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ  ต้องได้  จำนวน S : satisfied  > 50 % ของอาจารย์แพทย์
 2.         4. การประเมินผลงานวิจัย  ต้องได้ S : satisfied 
 3. แพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง  4)  จึงได้เลื่อนชั้นขึ้นไป เรียนในลำดับถัดไป กรณีคะแนนและการประเมินผลไม่ผ่านตามเกณฑ์  จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร สำเร็จการอบรมในชั้นปีนั้น และคณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อ หรือยุติการศึกษา
 4. คุณวุฒิ   แพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง   4)  จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์   
  แพทย์ประจำบ้านชั้นปี  4  เมื่อสำเร็จการอบรม มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตร  มีรายงานการวิจัยพร้อมส่งตีพิมพ์ในวารสาร 1 เรื่อง และบทความพื้นวิชาหรือรายงานผู้ป่วย ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 1 เรื่อง  สถาบันฯ จะส่งสอบเพื่อวุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา จากแพทยสภา ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ครบตามเกณฑ์ทุกข้อ สถาบันฯ จะไม่ส่งชื่อสอบ หรือขึ้นกับการพิจารณา ของคณะกรรมการวิชาการแพทย์ เมื่อสอบบอร์ดผ่านตามเกณฑ์แล้ว
 5. จะได้รับ วุฒิบัตรแพทย์ เฉพาะทางสาขาตจวิทยา   (Dip the Thai Board in Dermatology)  จากแพทยสภา  สามารถนำไปปรับคุณวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
 6. วิธีการสมัคร
         กำหนดการ  เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนด โดยตรวจสอบจาก http://tmc.or.th/tcgme ดังนี้
         รับสมัคร      ประมาณ     วันที่ 1 - 31 ต.ค. 
         ประกาศผล   ประะมาณ  วันที่ 17 พ.ย.
     สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.dst.or.th
 7.  
 8. เอกสารประกอบการสมัคร    แพทยสภากำหนด         
 1.      
 2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 09 5205 1308, 09 5372 8294    
 3.                                                 e-mail : training.inderm@gmail.com
 4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 5.         1. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 1.         2. กำหนดให้แพทย์ประจำบ้าน ต้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสาธารณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
 2.         3. ผู้เเข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

 

 1. - Website แพทยสภา www.tmc.or.th
  -รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน http://tmc.or.th/tcgme
  - Website สมาคมแพทย์ผิวหนัง www.dst.or.th


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com