แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4


  1.                           
  2. แพทย์หญิงกมลรัตณ์  สุนันทวนิช       นายแพทย์ชุมแสง  ชุมแสงศรี
  3.        
  4.                           
  1. นายแพทย์ทอม  กำภู ณ อยุธยา         แพทย์หญิงธนภร  บริบูรณ์
  1.  
  2.                           
  3. แพทย์หญิงภัทร์สวันต์  ภูอมรกุล           นายแพทย์มณฑล  ธนบดี 
  1.        
  2. ปีที่ 4     ปีที่ 3    ปีที่ 2    ปีที่ 1


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com