แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4


  1.                           
  2. แพทย์หญิงชวพร สุดโนรีกูล                       นายแพทย์พนด ชินพิพัฒน์
  3.        
  4.                           
  1. แพทย์หญิงพิมสิริ พูลสุวรรณ             แพทย์หญิงรสิตา อัศดามงคล
  1.  
  2.                          
  3.  นายแพทย์สิวะรัตน์ โชตินุกูล     แพทย์หญิงอนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน์
  1.        
  2. ปีที่ 4     ปีที่ 3    ปีที่ 2    ปีที่ 1


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com