หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

 2. 1.ชื่อหลักสูตร
 3.        (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
 4.        (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Dermatology, Institute of Deramatology
 5.        
 6.  2.ชื่อวุฒิบัตร
       ชื่อเต็ม
 1.         (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาเวชกรรมสาขาตจวิทยา
 1.         (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Dermatology  
 2.        
 3.         ชื่อย่อ
 1.         (ภาษาไทย) วว. สาขาตจวิทยา
 2.         (ภาษาอังกฤษ) Diploma, Thai Board of Dermatology
 3.                         
 1.         คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
 2.         (ภาษาไทย) วว. ตจวิทยา 
 3.         (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Dermatology ( Dip. Thai Board of Dermatology) 
 4.       
 1. 3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.         สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    
 3.         ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย    
 4.         สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย   
 1.        
 1. ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเพิ่ม
 2.         หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 3.         คู่มือหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com