อบรมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนัง

 1.        สถาบันโรคผิวหนัง จัดหลักสูตรอบรมสำหรับแพทย์หลายหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ โดยแกนหลักสูตรของพยาบาลได้ปรับให้สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือนของแพทย์ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมจากทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว สามารถนำความร ู้และประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคผิวหนังในโรงพยาบาลต้นสังกัดต่อไป

 2. วัตถุประสงค์
 3.         เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติการพยาบาล ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานตามแนวทางเวชปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังแบบองค์รวม สามารถให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วยและประชาชนในการดูแลสุขภาพผิวหนังและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

 4. ระยะเวลาอบรม           2 สัปดาห์  เดือนกรกฎาคม

  1. ค่าลงทะเบียน            5,000 บาท

  2. จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 15 คน  

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   พยาบาลวิชาชีพจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  4. หลักสูตร  มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรภายในและภายนอกสถาบันฯ เนื้อหาประกอบด้วย โรคผิวหนังที่พบบ่อยพร้อมแนวทางการพยาบาล เช่น Eczema,  Papulosquamous disease,  Vesiculobullous disease,  Connective Tissue Disease, Infectious disease (Bacteria, Virus, Parasite) , Superficial Mycoses เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง เช่น Dermatosurgery and Laser, Photobiology, Laboratory and Medication in Dermatology ฯลฯ

  1. การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
  2. เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥ 60 %
  3. คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์

  4. วิธีการสมัคร
  5. กำหนดการ      
  6.           รับสมัคร                                     ตลอดปี
             คัดเลือก                                     มิถุนายน
             ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       มิถุนายน
  7. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                            กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
  8.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  9. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  10.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  11.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  12.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com

  13. เอกสารประกอบการสมัคร
  14.        1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
  15.       2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
  16.       3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
  17.       4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  18.       5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

  19. วิธีการคัดเลือก
     คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
  20. ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย
  21. วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
  22. ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน

  23. เงื่อนไขอื่น ๆ
  24.        1) ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  •       2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
  •       3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม
 
Download      ใบสมัคร

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com