การประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง

 1.       สถาบันโรคผิวหนัง เป็นสถาบันที่มีภารกิจหลักในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ และสูงกว่าตติยภูมิ นอกจากตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรับส่งต่อผู้ป่วย จากทั่วประเทศแล้ว อีกภารกิจหนึ่งมีความสำคัญคือ การอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานเป็นกำลังหลักในระบบบริการสุขภาพ ที่มีภารกิจครอบคลุม ทั้งการสร้างเสริมคุณภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 2. วัตถุประสงค์
 3.        เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาลโรคผิวหนัง  ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสาขาโรคผิวหนังหรือพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่สนใจ

 4. ระยะเวลาอบรม           2 วัน  ในเดือนมีนาคมของทุกปี     
 5.  
  1. ค่าลงทะเบียน            ไม่เสียค่าลงทะเบียน
  2. จำนวนที่รับ                 100 คน  

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   พยาบาลวิชาชีพ จากทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่สนใจ
  1. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th                       
  2.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  3. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  4.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  5.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  6.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com
Download       ใบสมัคร
 

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com