อบรมวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ 1 เดือน

 1.         เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันโรคผิวหนังดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคผิวหนังที่พบบ่อย ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน

 2. วัตถุประสงค์
 3.        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังที่พบบ่อย สามารถส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ คัดกรองผู้ป่วยเพื่อรับไว้รักษา/และหรือส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติที่ดี

 4. ระยะเวลาอบรม           1 เดือน (4 สัปดาห์) ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี

  1. ค่าลงทะเบียน             10,000 บาท สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ

  2. จำนวนที่รับ                 ปีละ 30 คน

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
  4.       1. จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 
  5.       2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  6.       3. และหรือแพทย์ประจำบ้านสาขาต่าง ๆ ที่ต้องการฝึกปฏิบัติวิชาเลือก Elective สาขาผิวหนัง เช่น แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  7. หลักสูตร  มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าเรียน Clinical Demonstration ช่วงบ่ายบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนัง และเครือข่ายวิชาการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่ Subspecialty unit ต่าง ๆ เช่น Photobiology Immunology Mycology Contact and Occupational Clinic เป็นต้น

  1. การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและเมื่อสิ้นสุดการอบรม
  2. เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥  60 %
  3. คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์

  4. วิธีการสมัคร
  5. กำหนดการ      
  6.           รับสมัคร                                      ตลอดปี  
             คัดเลือก                                      มีนาคม
             ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       มีนาคม
  7. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                            กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
  8.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  9. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  10.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  11.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  12.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com

  13. เอกสารประกอบการสมัคร
  14.         1) ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
           2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล โปรดแนบหลักฐานเพิ่มเติม
           3) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตร
           4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
           5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ โปรดแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

  15. วิธีการคัดเลือก
                พิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติการทำงานและอื่น ๆ
  16. ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย
  17. วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
  18. ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน

  19. เงื่อนไขอื่น ๆ
  20.         1) ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  •        2)ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
  •        3)ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม
 
Download      ใบสมัคร

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com