อบรมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการด้านโรคผิวหนัง

 1.       
  วัตถุประสงค์
 2.        เพื่อให้บุคลากรห้องปฎิบัติการ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

 3. ระยะเวลาอบรม           1 สัปดาห์    (เดือนพฤษภาคม)

  1. ค่าลงทะเบียน            2,500 บาท

  2. จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 10 คน  

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม    นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. หลักสูตร  มีการเรียนการสอนทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักเทคนิคการแพทย์ประจำสถาบันฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและผ่านการฝึกอบรมดูงานจากประเทศญี่ปุ่น ในสาขา Mycology, Immunology, Bacteriology และอื่น ๆ

  1. การวัดผลและประเมินผล  มี Pre test และ Post test เพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
  2. เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร     ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียน ≥ 80%  มีคะแนนสอบ Post test ≥ 60 %
  3. คุณวุฒิที่ได้รับ                      ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์

  4. วิธีการสมัคร
  5. กำหนดการ      
  6.           รับสมัคร                                      ตลอดปี์  
             คัดเลือก                                      เมษายน
             ชำระเงินและยืนยันเข้าอบรม       เมษายน
  7. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                            กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
  8.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  9. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  10.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  11.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  12.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com

  13. เอกสารประกอบการสมัคร
  14.        1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
  15.       2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
  16.       3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
  17.       4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  18.       5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

  19. วิธีการคัดเลือก
     คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
  20. ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย
  21. วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
  22. ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน

  23. เงื่อนไขอื่น ๆ
  24.        1) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  •       2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
  •       3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม
 
Download      ใบสมัคร


 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com