การประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนัง

 1. วัตถุประสงค์
 2.        เพื่อ เป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย สำหรับแพทย์ผิวหนังและแพทย์ทั่วไป ได้นำไปใช้ในการตรวจ วินิจัยและรักษาโรค รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชน

 3. ระยะเวลาอบรม           2 วัน  17 - 18 ตุลาคม 2562     
 4.  
  1. ค่าลงทะเบียน            1,500 บาท
  2. จำนวนที่รับ                150 คน  

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม แพทย์ศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนังและแพทย์ที่สนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน
  1. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th                       
  2.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  3. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
  4.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  5.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  6.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com
Download       ใบสมัคร
 

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com