หลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาตจวิทยา (Clinical Fellow in Dermatology)

 1.        สถาบันโรคผิวหนัง เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกและจัดการอบรมแพทย์ปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2521 โดยดำเนินการไปพร้อมกับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาตจวิทยาโดยการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แต่ใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี

 2. วัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาโรคผิวหนังแบบองค์รวม  สามารถให้คำแนะนำแก่แพทย์ บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและ มีมาตรฐานทางวิชาการ
  ระยะเวลาอบรม           2  ปี  เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
  ค่าลงทะเบียน              - ไม่มี -
  จำนวนที่รับ                ชั้นปีละ 10  คน
 3. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     
 4.         1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 5.         2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ ครบถ้วน
 6.         3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่ 1 ก.ค. ในปีที่เข้าเรียน
  1.         4. หรือเฉพาะกรณีหน่วยงานภาคราชการมีความจำเป็น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ให้เพิ่มพูนทักษะฯ 1 ปี ปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีกอย่างน้อย 1 ปี  มีหนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำเป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรอง ว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  (หนังสือจากต้นสังกัด ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยในวันยื่นใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)
 7.         หลักสูตร  การ เรียนการสอนร่วมกับแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาชั้นปีที่ 2-4 ประกอบด้วยการเรียนภาคบรรยาย Basic Science กลุ่มโรคและภาวะทาง Dermatology การปฏิบัติงานคลินิก ได้แก่General Dermatology Clinic; OPD/IPD , Subspecialty ; Immunology, Photobiology, Mycology, Dermatosurgery&Laser, Dermatopathology, Pediatric & Geriatric การหมุนเวียนไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัด ตรัง ร่วมกิจกรรมวิชาการ เช่น Grand round, Journal Club, Book Club, Clinico Pathological Conference, Topic Review, Clinical Slide Conference และงานวิจัย 1 โครงการ เป็นต้น
 8. การวัดผลและประเมินผล  ดังนี้
 1.         1. การสอบวัดผลปีละ 2 ครั้ง สอบพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประกอบด้วยสอบข้อเขียน  Clinical Case exam, Lab, Histopathology & slide quiz exam   
 2.         2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ   S : satisfied  U : Unsatisfied
 3.         3. การประเมินผลงานวิจัย    S : satisfied  U : Unsatisfied
 4. เกณฑ์วัดผลและสำเร็จหลักสูตร 
 1.         1. มีเวลาเข้าอบรม    ≥ 80%   การลา/ขาด/มาสาย ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในระเบียบสถาบันฯ
 2.         2. คะแนนสอบ ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนสอบแต่ละชั้นปี ดังนี้
 3.                 แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 1     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 50 % 
                  แพทย์ปฏิบัติการ ชั้นปี 2     ต้องมีคะแนนสอบ ≥ 60 %           
 1.         3. การประเมินผลการปฏิบัติงานและทัศนคติ  ต้องได้  จำนวน S : satisfied  > 50 % ของอาจารย์แพทย์
 2.         4. การประเมินผลงานวิจัย  ต้องได้ S : satisfied 
 3. แพทย์ปฏิบัติการแต่ละชั้นปี เมื่อผ่านตามเกณฑ์ข้อ 1) ถึง 4)  จึงจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนในลำดับถัดไป กรณีคะแนนและการประเมินผลไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมในชั้นปีนั้น และคณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาอนุญาตให้ศึกษาต่อหรือยุติการศึกษา
 4. คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตร จากกรมการแพทย์
 5. วิธีการสมัคร
          กำหนดการ       ดำเนินการพร้อมกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ดังนี้
          รับสมัคร           พร้อมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา
          สอบคัดเลือก    กำหนดวัน-เวลาเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
          ประกาศผล       ประมาณ เดือนมกราคม
 6. วิธีการสมัคร     Download ใบสมัครที่   training.inderm.go.th
  ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
  ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 7. เอกสารประกอบการสมัคร  เช่นเดียวกันกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้          
 1.         1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 2.         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3.         3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
 4.         4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
 5.         5. สำเนาใบอนุมัติปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 6.         6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) เลขที่..........ออกให้ ณ วันที่.........
 7.         7. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ
 8.         8.หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาตามระเบียบฯ
 9.         9. หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร โดยควรเป็นผู้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด)
 10.         10. หนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงความจำ เป็นพร้อมอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัด เลือก  กรณีผู้สมัครได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมน้อยกว่า 3 ปี  ทั้งนี้ ต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแนบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา)
 11. หมายเหตุ  สถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่แนบเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์และ/หรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย
 12. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ       300 บาท
  การคัดเลือก โดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกับสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
 13. ประกาศผล โดยมีหนังสือ แจ้งเป็นรายบุคคล ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว พร้อมยื่นแบบตอบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม ที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง ภายในวันที่กำหนด
 14. เงื่อนไขอื่น ๆ
 15.         1. ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
 16.         2. กำหนดให้แพทย์ปฏิบัติการ หมุนเวียนไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบันฯ เช่น ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้  จ.ตรัง  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอื่น ๆ  ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
 17.         3. ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม

 

 1. Download ใบสมัครหลักสูตรแพทย์ปฎิบัติการสาขาตจวิทยา


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com