หน้าแรก  กิจกรรมการอบรม  แพทย์ประจำสถาบัน  ข่าวการฝึกอบรม   ติดต่อเรา    

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com