อบรมไบโอเอ็นจิเนียริงพื้นฐานระยะสั้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ/ผู้ช่วยนักวิจัย

 1.        ห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานไบโอเอ็นจิเนียริงซึ่งจัดว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของห้องปฏิบัติการด้านนี้ในประเทศไทย ได้เริ่ม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ได้พัฒนาองค์ความรู้และแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านผิวหนังของชาวเอเชีย มาอย่างต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นนี้จะให้ความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นด้านผิวหนัง ระเบียบวิธีวิจัยและทักษะ ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพผิวหนัง เพื่อใช้ในการวิจัยและการตลาด ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องมือต่างๆ เช่น การวัดค่าการสูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนัง / ความชุ่มชื้นผิว / ความเป็นกรดด่าง / สี / ความยืดหยุ่น / รอยย่น / การทำงานของเส้นเลือด / การถ่ายภาพผิวและอื่น ๆ โดยหลักสูตรจะเน้นด้านการปฏิบัติเป็นหลัก และได้จัดแบ่งระดับความยากง่ายของหลักสูตร เป็น 3 ระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ดังนี้ สำหรับผู้วิจัยหลัก, ผู้ช่วยนักวิจัย และ ผู้ใช้เครื่องมือตรวจสภาพ ผิวหนังเพื่อการตลาด

 2. วัตถุประสงค์
 3.         1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดสภาพผิวหนัง สามารถประมวลผลข้อมูล และ ออกรายงานด้านไบโอเอ็นจิเนียริงได้
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 4. ระยะเวลาอบรม           1 สัปดาห์ เดือนกุมภาพันธ์

  1. ค่าลงทะเบียน            7,500 บาท

  2. จำนวนที่รับ                 ปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 10 คน  

  3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
  4.          1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ/ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเครื่องมือไบโอเอ็นจิเนียริงที่มีความรู้ด้านโรคผิวหนัง
            2. สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน
   1. การเรียนการสอน
   2.        1. ภาคทฤษฎี (50 %):
               - พื้นฐานโครงสร้างผิวหนัง ศีรษะและเส้นผม
               - ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและผิวหนัง สีผิว ระบบเลือด
               - ภาพรวมทฤษฎีการใช้เครื่องพื้นฐานสำหรับวัดสภาพผิว
   3.            - หลักการวิจัยพื้นฐานด้านไบโอเอ็นจิเนียริง
               - พื้นฐานตจวิทยา เครื่องมือใหม่ในอนาคต การพัฒนาและวิทยาการด้าน
               - การสูญเสียน้ำ ความชื้นที่ผิวหนัง / ความเป็นกรดด่าง เครื่องมือไบโอฯ ในปัจจุบัน
               - ความยืดหยุ่นของผิวหนัง  การแปลผล เครื่องมือพื้นฐาน
               - วัดริ้วรอยและความ หยาบละเอียดของผิวหนัง, D-squame, วัดปริมาณความมัน
               - การใช้เครื่องมือไบโอฯในการศึกษาพยาธิสภาพของโรคผิวหนังฯลฯ
   4.        2. ภาคปฏิบัติ (50 %): ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและออกผล

   1. การวัดผลและประเมินผล  
   2.          โดยการเข้าร่วมฟังการอบรมและการปฏิบัติภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
   3. เกณฑ์สำเร็จหลักสูตร    
   4.          โดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกณฑ์การอบรมสำเร็จ มีระยะเวลาอบรม ≥ 80 %
   5. คุณวุฒิที่ได้รับ         
   6.           Certificate of Achievement (ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ) หรือ Certificate of attending (ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบ)

   7. วิธีการสมัคร
   8. กำหนดการ       รับสมัคร                   ตลอดปี
   9. วิธีการสมัคร     download ใบสมัครที่ training.inderm.go.th
                             กรอกใบสมัครโดยใช้ Microsoft Word หรือใช้เครื่องพิมพ์
   10.                          ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด  ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่
   11. ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์   
   12.                           สถาบันโรคผิวหนัง   งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
   13.                          420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
   14.                           E-mail:  training.inderm@gmail.com

   15. เอกสารประกอบการสมัคร
   16.        1) ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 รูป  
   17.       2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานเพิ่ม)  
   18.       3) สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 
   19.       4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   20.       5) กรณีเป็นหน่วยงานราชการ ในแนบหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าอบรม 

   21. วิธีการคัดเลือก
      คัดเลือกจากประวัติ/คุณสมบัติที่แนบใบสมัคร และกระจายโอกาสในการอบรมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
   22. ประกาศผลการคัดเลือก  แจ้งทางจดหมาย
   23. วิธีชำระค่าลงทะเบียน     ชำระเงิน ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
   24. ภายในวันที่กำหนดตามจดหมายแจ้ง   ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ สกุล หลักสูตร          ที่อบรมและหมายเลขโทรศัพท์  E-mail : training.inderm@gmail.com  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าอบรม   กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่กำหนด หรือชำระไม่ครบถ้วน สถาบันฯ จะเรียกอันดับสำรองมาแทน

   25. เงื่อนไขอื่น ๆ
   26.        1) ค่าลงทะเบียน ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   •       2) ผู้เข้าอบรม ต้องศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด หากเกิดปัญหาขัดต่อระเบียบหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง คณะกรรมการวิชาการแพทย์ อาจพิจารณาให้ยุติการอบรม
   •       3) ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ระหว่างการฝึกอบรม
 
Download      ใบสมัคร

 


 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทร 09 5205 1308,09 5372 8294 E-mail : training.inderm@gmail.com